مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

تحقیق و پژوهش، مشاوره مدیریت، پژوهش های سازمانی و دانشجویی

اسلاید شو

جزوات مبانی اقتصاد و حقوق تجارت

فایل جزوه دروس «مبانی اقتصاد» و «حقوق تجارت» که توسط خانم درودی تهیه شده است از طریق لینک زیر قابل دانلود است:

 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 24 دی 1392 ساعت 11:26 | نویسنده: مرتضی نوشاد | چاپ مطلب 2 نظر

اسلایدهای آموزشی استاد شیری در خصوص تورم و نحوه محاسبه آن


مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر برشمرد:


·         تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.

·         عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.

یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول. بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.

 

 
ادامه مطلب ...

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 12 آذر 1392 ساعت 09:46 | نویسنده: مرتضی نوشاد | چاپ مطلب 0 نظر

بروزرسانی فیلم آموزشی منحنی عرضه و تقاضا

علاوه بر فیلم آموزشی قبلی که تغییرات منحنی تقاضا و اثر آن بر روی قیمت و نقطه تعادل را نشان می داد، فیلم آموزشی تغییرات منحنی عرضه نیز آماده شده که در همان مطلب به روزرسانی شده و لینک آن قرار داده شده است. علی ایحال در همین مطلب هم لینک آن را قرار می دهم.

 


ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 23 آبان 1392 ساعت 10:17 | نویسنده: مرتضی نوشاد | چاپ مطلب 0 نظر

عملکرد بازار: تقاضا عرضه تعادل

یک فایل بسیار بسیار مفید و کاربردی برای آموزش مباحث تقاضا، عرضه و تعادل در اقتصاد از دانشگاه شهید چمران اهواز.

چون میدونم نظر نمیدید لینک مطلب را همینجا می گذارم و نیازی به رفتن به ادامه مطلب نیست.


تعادل چیست؟

ﯾﮑﯽ از واژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد زﯾﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ . ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻌـﺎدل ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺤﺮک و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﯾـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻓﺘـﺎر وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ، ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺗﻌـﺎدل ﺑﺮﻗـﺮار اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﯿﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ، زﯾـﺮا ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوش ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﮐـﺎﻻ را ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ، ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻗﯿﻤـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ، از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎﻻ را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 


فایل آموزشی تقاضا، عرضه و تعادل

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 آبان 1392 ساعت 14:28 | نویسنده: مرتضی نوشاد | چاپ مطلب 0 نظر

دسته بندی کالاها بر مبنای درآمد و مصرف - منحنی انگل

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 آبان 1392 ساعت 14:14 | نویسنده: مرتضی نوشاد | چاپ مطلب 0 نظر

آموزش تصویری بحث تغییرات منحنی عرضه و تقاضا و تعادل پایدار

با مشقت فراوان موفق شدم فیلم آموزشی برای بحث تعادل پایدار در منحنی عرضه و تقاضا بسازم. این فیلم فقط در سیستم عامل ویندوز قابل پخش است. از لینک زیر دانلود کنید و اگر حال داشتید نظر دهید لطفا.

 


ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 آبان 1392 ساعت 01:30 | نویسنده: مرتضی نوشاد | چاپ مطلب 3 نظر

کشش قیمتی تقاضا Elasticity of Demand

مفهوم کشش اهمیت اساسی در روابط اقتصادی دارد؛ زیرا به اقتصاددادن این امکان را می‌دهد که بداند اگر X فلان مقدار تغییر کند، متغیر دیگر یعنی  Yچقدر تغییر خواهد کرد. کشش در علم اقتصاد که ابتدا توسط مارشال مطرح گردید،[1] ارائه حساسیت یک متغیر در مقابل تغییر عامل دیگر است. عنوان کشش در عرضه، تقاضا، درآمد، جانشینی دو کالا با همدیگر و... مطرح است. 

ادامه مطلب ...
تاریخ ارسال: دوشنبه 29 مهر 1392 ساعت 22:46 | نویسنده: مرتضی نوشاد | چاپ مطلب 0 نظر