مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

تحقیق و پژوهش، مشاوره مدیریت، پژوهش های سازمانی و دانشجویی

اسلاید شو

عملکرد بازار: تقاضا عرضه تعادل

یک فایل بسیار بسیار مفید و کاربردی برای آموزش مباحث تقاضا، عرضه و تعادل در اقتصاد از دانشگاه شهید چمران اهواز.

چون میدونم نظر نمیدید لینک مطلب را همینجا می گذارم و نیازی به رفتن به ادامه مطلب نیست.


تعادل چیست؟

ﯾﮑﯽ از واژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد زﯾﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺗﻌﺎدل اﺳﺖ . ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻌـﺎدل ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻣﺤﺮک و ﯾﺎ ﻧﯿﺮوﯾـﯽ ﺑـﺮای ﺗﻐﯿﯿـﺮ رﻓﺘـﺎر وﺟـﻮد ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ، ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﺗﻌـﺎدل ﺑﺮﻗـﺮار اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻ ﺑﯿﺶ از ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ، زﯾـﺮا ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوش ﻧﻤﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﯿﻤـﺖ ﮐـﺎﻻ را ﮐـﺎﻫﺶ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ، ﺗـﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . اﮔﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻗﯿﻤـﺖ اﻓـﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ، از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺎﻻ را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 


فایل آموزشی تقاضا، عرضه و تعادل

تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 آبان 1392 ساعت 14:28 | نویسنده: مرتضی نوشاد | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد