مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران

تحقیق و پژوهش، مشاوره مدیریت، پژوهش های سازمانی و دانشجویی

اسلاید شو

نمونه سؤالات روش تحقیق

شاید اگر بدانیم در انتها بایستی چه چیزی را آزمون دهیم، بتوانیم ذهن خود را بر روی مطالب اصلی و مهم متمرکز نماییم. نمی دانم برای آزمون کارشناسی ارشد چگونه درس خوانده اید ولی خود من با مراجعه به تست های سنوات گذشته مطالب زیادی دستگیرم شد. این را از این جهت گفتم که نمونه سؤالات روش تحقیق را از هم اکنون مطالعه کنید تا بر روی مطالب اصلی متمرکز شوید. این هم نمونه سؤالات: 


 

1 اوّلین مرحله از مراحل روش علمی چه می باشد ؟

 

الف ) جستجوی پیشینه

 

ب ) پی بردن به مسابه

 

ج ) تدوین فرضیه

 

د ) مشاهده و آزمون فرضیه

 

2 آزمون فرضیه پژوهشی بر ماهیت .............. استوار است ؟

 

 

 

الف ) آزمون آماری

 

ب ) مساله پژوهش

 

ج ) فرضیه مخالف

 

د ) ابراز تحقیق

 

3 کدامیک از موارد زیر جزو گزاره های تحقیق بشمار می آید ؟

 

الف ) هدف تحقیق

 

ب ) فرضیه تحقیق

 

ج ) سوال تحقیق

 

د ) همه موارد

 

4 برای بیان هدف تحقیق معمولاً باید از یک فعل .................. استفاده کرد ؟

 

الف ) ماضی

 

ب ) قابل مشاهده

 

ج ) کششی

 

د ) علنی

 

 

 

5 حدس بخردانه درباره رابطه بین دو یا چند متغیر که به صورت اخباری بیان می شود ............. می گویند ؟

 

الف ) فرضیه تحقیق

 

ب ) سؤال تحقیق

 

ج ) مساله تحقیق

 

د ) فرضیه آزمایی

 

6 فرض آماری رابطه بین متغیر ها را بر حسب ................ بیان کنید ؟

 

الف ) شاخص ها

 

ب ) پارامترها

 

ج ) فرضیه ها

 

د ) هدفها

 

7 ویژگی اساسی یک سازه در چیست ؟

 

الف ) تجرید ( انتزاع )

 

ب ) عینی بودن

 

ج ) پیچیده بودن

 

د ) غیر قابل دسترس بودن

 

8 تعریفی که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار باشد چه نوع تعریفی است ؟

 

الف ) تعریف سازنده

 

ب ) تعریف عینی

 

ج ) تعریف عملیاتی

 

د ) تعریف علمی

 

9 زمانی که هوش اینگونه تعریف می گردد : بررسی فرایند تفکر فرد هنگام مواجهه با مساله چه نوع تعریفی بکار رفته است ؟

 

الف ) تعریف عملیاتی آزمایشی

 

ب ) تعریف عملیاتی پویا

 

ج ) تعریف عملیاتی اندازه پذیر

 

د ) تعریف عملیاتی ایستا

 

10 به متغیر کمی یا کیفی که جهت یا میزان رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تاثیر قرار می دهد ........... گویند ؟

 

الف ) کنترل

 

ب ) تعدیل کننده

 

ج ) مداحله گر

 

د ) واسطه

 

11 اوّلین مرحله از مراحل فرایند بررسی پیشینه تحقیق کدام است ؟

 

الف ) مشخص کردن واژگان کلیدی

 

ب ) جستجوی منابع اطلاعاتی

 

ج ) یافتن عنوان مقاله ها

 

د ) طبقه بندی مقاله ها

 

12 آخرین مرحله در فرایند بررسی پیشینه تحقیق چیست ؟

 

الف ) تهیه چکیده

 

ب ) یافتن عنوان مقاله ها

 

ج ) تدوین چارچوب نظری تحقیق

 

د ) تهیه گزارش پیشنه تحقیق

 

13 عبارت (( واقیعت چیزی است که فرد می تواند به وسیله حواس خود آنرا تجربه کن

 

د )) بیانگر کدام منطق تحقیقی است ؟

 

الف ) اصالت مصیبت

 

ب ) اصالت تحصّلی

 

ج ) اصالت عمل

 

د ) اصالت عقل

 

14 عنوان تحقیق (( بررسی تحول استدلال منطقی نزد کودکان )) چه نوع تحقیقی به شمار می رود ؟

 

الف ) کاربردی

 

ب ) توسعه ای

 

ج ) تحقیق در عمل

 

د ) بنیادی

 

15 محقق برای تشخیص مناسب بودن یک فراورده آموزشی ، باید از چه نوع تحقیقی استفاده کند ؟

 

الف ) توسعه ای

 

ب ) بنیادی

 

ج ) کاربردی

 

د ) تحقیق در عمل

 

16 برای بررسی توزیع ویژگی دریک جامعه آماری ازروش تحقیق ................ بکارمی رود ؟

 

الف ) اقدام پژوهشی

 

ب ) پس – رویدادی

 

ج ) پیمانی

 

د ) بررسی موردی

 

17 زمانی که بخواهیم درباره اتفاق نظریک جمع صاحب نظردرباره یک موضوع خاص به بررسی بپردازیم ازروش ................. استفاده می شود ؟

 

الف ) اقدام پژوهشی

 

ب ) دلفی

 

ج ) طولی

 

د ) مقطعی

 

18 درکدامیک ازانواع پژوهشهای زیرهدف محقق تعمیم نتایج تحقیق نیست ؟

 

الف ) اقدام پژوهشی

 

ب ) تحقیق همبستگی

 

ج ) تحقیق پیمایشی

 

د ) تحقیق پس – رویدادی

 

19 عنصراساسی درتحقیق موردی چیست ؟

 

الف ) افراد

 

ب ) گروهها

 

ج ) واحد تحلیل

 

د ) رویدادها

 

20 درتحقیقاتی که هدف معمولاً پیش بینی یک یا چند متغیرملاک از یک یا چند متغیر پیش بین است ، ازکدام مدل آماری استفاده می گردد؟

 

الف ) تحلیل رگرسیون

 

ب ) تحلیل عامل

 

ج ) مدل معادلات ساختاری

 

د ) ضریب همبستگی

 

21 برای بررسی (( ارزیابی عوامل تعیین کننده تدریس اثربخش )) کدامیک از مدل های آماری مناسب است ؟

 

الف ) تحلیل رگرسیون

 

ب ) تحلیل عاملی

 

ج ) تحلیل کو واریانس

 

د ) همبستگی دو متغیری

 

22 هدف از کاربرد مدل معادلات ساختاری چیست ؟

 

الف ) بدست آوردن مسیرتغییرات یک متغیر درطول زمان

 

ب ) بدست آوردن همبستگی یک مجموعه معادلات رگرسیون بین متغیرها

 

ج ) شناخت روابط علی محتمل بین متغیرها

 

د ) ب و ج صحیح است .

 

23 درتحقیقات .................. هدف پی بردن به تغییرات متغیرمنتقل ازطریق تغییرات متغیر وابسته است ؟

 

الف ) تجربی

 

ب ) کیفی

 

ج ) علی مقایسه ای

 

د ) موردی

 

24 هدف طرح های تحقیق آزمایشی کشف رابطه .................. بین پدیده هاست ؟

 

الف ) علت – معمولی

 

ب ) همبستگی

 

ج ) تصادفی

 

د ) نظامدار

 

25 کاربرد شیوه تحلیل کوواریانس درتحقیقات آزمایشی برای چه چیزی صورت می گیرد ؟

 

الف ) به حداقل رساندن تفاوت ها

 

ب ) به حداکثررساندن تفاوتها

 

ج ) کنترل متغیرناخواسته

 

د ) اضافه کردن متغیرهای اضافی

 

26 وقتی پژوهشگر بخواهد تاثیر روش تدریس معلم و مهارتهای اورا برروی یادگیری ریاضیات سنجد ازکدامیک ازطرحهای تحقیق زیرباید استفاده نماید ؟

 

الف ) طرح همبستگی

 

ب ) طرح عاملی

 

ج ) تمام آزمایشی

 

د ) نیمه آزمایشی

 

27 تفاوت اصلی تحقیقات شبه آزمایشی با تحقاقات آزمایشی مربوط به کدام عامل است ؟

 

الف ) معرف نبودن نمونه ها درتحقیق شبه آزمایشی

 

ب ) عدم تعمیم پذیری درتحقیقات شبه آزمایشی

 

ج ) عدم انتساب تصادفی درشبه آزمایشی

 

د ) همه موارد

 

28 طرح تحقیق A – B – A و A – B – A – B ازکدام نوع تحقیقات آزمایشی بشمارمی رورد ؟

 

الف ) طرح دی تک آزمودنی

 

ب ) طرح های پیش آزمایشی

 

ج ) طرح های تمام آزمایشی

 

د ) طرح های نیمه آزمایشی

 

29 درکدامیک ازتحقیقات زیربه جای تولید داده ها به یافتن داده ها مبادرت ورزیده است ؟

 

الف ) تحقیق قوم نگاری

 

ب ) تحلیل محتوا

 

ج ) تحقیق کیفی

 

د ) تحقیق تاریخی

 

30 محقق برای (( بررسی فرایند یاد دهی – یادگیری درپایه اوّل ابتدایی )) ازکدام روش تحقیق می تواند استفاده کند ؟

 

الف ) تحقیق قوم نگاری

 

ب )‌ تحقیق تجربی

 

ج ) تحقیق تاریخی

 

د ) تحقیق موردی

 

31 روش تحقیقی که درآن داده های کیفی به داده های کمی تبدیل می شوند را چه نامند ؟

 

الف ) تحلیل عاملی

 

ب ) روش دلفی

 

ج ) تحقیق قوم نگاری

 

د ) تحلیل محتوا

 

32 یکی ازاصل های تدوین پرسشنامه آن است که باید براساس ............... تحقیق تنظیم گردد ؟

 

الف ) سؤال های

 

ب ) هدفهای

 

ج ) فرضیه های

 

د ) هرسه مورد

 

33 اولین گام درتعیین نوع سؤال های پرسشنامه کدام است ؟

 

الف ) مشخص کردن متغیرهای تحقیق

 

ب ) تهیه راهنمای سؤالات

 

ج ) تعیین کردن نوع سؤالات

 

د ) تعیین روایی و پایایی سؤالات

 

34 اجرای مقدماتی پرسشنامه تحقیق به چه منظوری انجام می گیرد ؟

 

الف ) برطرف کردن مشکلات احتمالی

 

ب ) اصلاح سؤالات پرسشنامه

 

ج ) بررسی امکان سنجی پرسشنامه

 

د ) هرسه مورد

 

35 مصاحبه مشاوره ای ، چه نوع مصاحبه ای است ؟

 

الف ) نیمه سازمان یافته

 

ب ) سازمان نایافته

 

ج ) سازمان یافته

 

د ) ساختاریافته

 

36 ضریب عمده روش مشاهده درمقایسه با سایر ابزار تحقیق کدام است ؟

 

الف ) ثبت رفتارطبیعیو عادی

 

ب ) بالا بودن اعتباربیرونی

 

ج ) دراختیارگذاشتن اطلاعات بی واسطه

 

د ) حذف اثرانتظار مشاهده گر

 

37 درمقیاس نگرش سنج لیکرت و ترستون ، مطلوبیت گویه ها توسط کدام عامل تعیین می شود ؟

 

الف ) ضریب بازیابی

 

ب ) قضاوت داوران

 

ج ) پایایی محتوایی

 

د ) تکرارسؤالات

 

 

 

38 برای بررسی نگرش نسبت به گروههای قومی – نژادی ، طبقات اجتماعی و گروههای مذهبی و حرفه ای کدامیک از مقیاس های زیر مناسب است ؟

 

الف ) مقیاس فاصله اجتماعی بوگاردوس

 

ب ) مقیاس ترستون

 

ج ) مقیاس لیکرت

 

د ) مقیاس گاتمن

 

39 وسیله ای که برای اندازه گیری منظم نمونه هایی از رفتار آزمودنی بکار می رود ، چه نام دارد ؟

 

الف ) پرسشنامه

 

ب ) مصاحبه

 

ج ) آزمون

 

د ) مشاهده

 

40 بررسی این نکته که یک ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد ، اشاره به کدام ویژگی است ؟

 

الف ) روایی

 

ب ) قابلیت اعتماد

 

ج ) استاندارد

 

د ) هر سه مورد

 

41 فرمول اسپرمن – براون وروش کودر – ریچارد سون برای محاسبه ......... یک آزمون بکار می روند ؟

 

الف ) هماهنگی درونی

 

ب ) اعتبار بیرونی

 

ج ) اعتبار صوری

 

د ) قابلیت کاربرد

 

42 کار آمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار در موقعیت های خاص را .......... گویند ؟

 

الف ) اعتبار اندازه گیری

 

ب ) اعتبار محیط

 

ج ) اعتبار عاملی

 

د ) اعتبار ملاکی

 

43 اوّلین گام برای انتخاب نمونه در پژوهش علوم رفتاری کدام است ؟

 

الف ) تعریف متغیر مورد اندازه گیری

 

ب ) مشخص کردن واحد نمونه مورد مشاهده

 

ج ) تعیین حجم نمونه

 

د ) مشخص کردن روش نمونه گیری

 

44 فهرست کامل افراد جامعه برای نمونه گیری چه نام دارد ؟

 

الف ) طرح نمونه گیری

 

ب )‌ حجم نمونه

 

ج ) چارچوب نمونه گیری

 

د ) تعیین برآورد نمونه

 

45 انتخاب نمونه ای از دانش آموزان بر اساس فهرست الفبایی نام آنان ، چه نوع نمونه گیری محسوب می شود ؟

 

الف ) نمونه گیری سیستماتیک

 

ب ) نمونه گیری تصادفی ساده

 

ج ) تصادفی طبقه ای

 

د ) تصادفی خوشه ای

 

46 مقدار ( d ) در برآورد حجم نمونه معرف اشتباه مجاز در برآورد تفاوت پارامتر با .......... است ؟

 

الف ) شاخص

 

ب ) میانگین

 

ج ) واریانس

 

د ) برآورد آن

 

46 مقدار ( d ) در برآورد حجم نمونه معرف اشتباه مجاز در برآورد تفاوت پارامتر با .......... است ؟

 

الف ) شاخص

 

ب ) میانگین

 

ج ) واریانس

 

د ) برآورد آن

 

47 مقدار ( d ) در تحقیقات آزمایشی که از فرمول| d = | M1 – M0 به دست می آید چه چیزی را نشان می دهد ؟

 

الف ) حجم نمونه

 

ب ) حجم اثر

 

ج ) میزان اشتباه مجاز

 

د ) میزان خطای نمونه گیری

 

48 پیش آزمون ( عامل آزمون ) ، کدامیک از اعتبارهای زیر را می تواند تحت تاثیر قرار دهد ؟

 

الف ) برونی

 

ب ) درونی

 

ج ) محتوا

 

د ) صوری

 

49 اثرات مربوط به نو بودن محیط آزمایشی و ناکافی بودن متغیر وابسته بر روی ........ تحقیق تاثیر می گذارد ؟

 

الف ) تعمیم نتایج

 

ب ) سؤگیری

 

ج ) اعتبار برونی

 

د ) الف و ج صحیح است .

 

 

 

50 اوّلین گام مربوط به تحلیل داده های کیفی کدام است ؟

 

الف ) تحلیل داده ها

 

ب ) گرد آوری داده ها

 

ج ) عرضه داده ها

 

د ) نتیجه گیری – تایید

 

51 طبقه بندی تحلیل داده ها بر اساس پارامتری و نا پارامتری بودن اساساً بر ……. استوار است ؟

 

الف ) وش تحقیق

 

ب ) ابزار تحقیق

 

ج ) مقیاس اندازه گیری

 

د ) طرح آماری

 

52 کدامیک ازموارد زیر جزء شروط اساسی استفاده از تحلیل آماری پارامتری است ؟

 

الف ) کمی بودن متغیر مورد مطالعه

 

ب ) توزیع غرات بهنجار باشد

 

ج ) انتخاب آزمودنی ها به وسیله نمونه گیری تصادفی

 

د ) همه موارد

 

53 در مواردی که در تحلیل پارامتری یک متغیر متصل و فاصله ای و دیگری اسمی دو سطحی باشد و لیکن بتوان بطور منطقی یک زیر بنای متصل اسمی فرض کرد از کدام نوع ضریب همبستگی استفاده می شود ؟

 

الف ) ضریب همبستگی دو رشته ای ( rb )

 

ب ) ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون

 

ج ) ضریب همبستگی دو رشته ای نقطه ای ( rpd )

 

د ) ضریب تتراکویک

 

54 زمانی که یک متغیر در مقیاس فاصله ای و دیگری در مقیاس اسمی دو سطحی ( مانند جنسیت ) باشد و لیکن نتوان برای آن متغیر اسمی زیر بنای متصل فرض کرد از همبستگی .......... استفاده می شود ؟

 

الف ) دو رشته ای

 

ب ) گشتاوری پیرسون

 

ج ) دو رشته ای نقطه ای

 

د ) تتراکوریک

 

55 چنانچه مقیاس اندازه گیری دو متغیر ، اسمی دو مقوله ای باشد و بتوان زیر بنای متصلی برای هر یک از دو متغیر منظور داشت از ضریب همبستگی ................ استفاده می شود ؟

 

الف ) دو رشته ای

 

ب ) دو رشته ای نقطه ای

 

ج ) تتراکوریک

 

د ) پیرسون

 

56 ضریب همبستگی فی (ө) در چه موردی کاربرد دارد ؟

 

الف ) هر دو متغیر اسمی چند سطحی باشد .

 

ب ) هر دو متغیر اسمی دو سطحی باشد .

 

ج ) هر دو متغیر رتبه ای باشد .

 

د ) هر دو متغیر هم مقوله ای باشد و هم رتبه ای

 

57 ضریب c کریمر ( c ) پس از معنی دار بودن آماده ( X2 ) در یک جدول توافقی برای محاسبه میزان .......... بکار می رود ؟

 

الف ) اثر

 

ب ) توافق

 

ج ) رابطه

 

د ) پیش بینی

 

58 متغیر وابسته در رگرسیون چند گانه همیشه ................ است ؟

 

الف ) مقوله ای

 

ب ) اسمی

 

ج ) ترتیبی

 

د ) فاصله ای

 

 

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 25 مهر 1392 ساعت 18:46 | نویسنده: مرتضی نوشاد | چاپ مطلب
نظرات (5)
شنبه 27 مهر 1392 12:37
نیکومرام
امتیاز: 1 0
لینک نظر
با تشکر از مطالب خوبتون
این نمونه سوالات کل کتاب هست؟
پاسخ:
سلام
البته حتما می دانید برای این درس منابع متعددی وجود دارد و به یک کتاب اکتفا نشده است. علی ایحال این سوالات که توسط سایت ایران پژوهش منتشر شده است نمی تواند کامل و جامع باشد و به عنوان یک راهنما می تواند مورد استفاده قرار گیرد. توجه شما و دوستانی که علاقه مند به مباحث روش تحقیق هستند (البته چه علاقه مند باشند چه نباشد به آن نیاز خواهند داشت) را به سایت ایران پژوهش به آدرس زیر جلب می نمایم.
http://www.iranresearches.ir
شنبه 27 مهر 1392 08:40
فرشیدالوند
امتیاز: 2 0
لینک نظر
سلام. اول اینکه ذوق و همت شما در ارائه و انتقال مطالب ستودنیست و بر خود لازم میدانم قدردان زحمات شما باشم دوما ما اصفهانی نیستیم برادر
پاسخ:
اولا از ابراز محبتتان تشکر می کنم
دوما ... بعدا میگم
جمعه 26 مهر 1392 23:17
خسروی
امتیاز: 3 0
لینک نظر
ممنون جناب نوشاد
جمعه 26 مهر 1392 20:40
نوشاد
امتیاز: 4 0
لینک نظر
خواهش می کنم. البته زحمت بیشتر را باید شما بکشید که اینها را بخوانید.
پنج‌شنبه 25 مهر 1392 21:55
سروش جمشیدیان
امتیاز: 5 0
لینک نظر
خیلی زحمت میکشیا ! واقعاٌ دمت گرم. خسته نباشی.
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد